सम्पर्क

प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
धनगढी, कैलाली, नेपाल
फोन: +९७७-०९१- ५२३२३२, ५२३९५७, ५२२५९८, ५२५९६१
फ्याक्स: +९७७-०९१- ५२५५७२
ईमेल: cabinetsecretariat7@gmail.com