ऐन

शिर्षक डाउनलोड
छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन नीति, २०७६ डाउनलोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासन व्यवस्था गर्न सम्बन्धि विधेयक, २०७५ डाउनलोड
मुख्यमन्त्री र मन्त्रिको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धि विधेयक २०७५ डाउनलोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको सम्बन्धि विधेयक, २०७६ डाउनलोड
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ डाउनलोड
विनियाेजन एेन, २०७५ डाउनलोड
गाउँ सभा र नगर सभा (कार्यसंचालन) एेन, २०७५ डाउनलोड
स्थानीय तहलाइ वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको एेन, २०७५ डाउनलोड
जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्वन्धी एेन,२०७५ डाउनलोड
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एेन, २०७५ डाउनलोड
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वनधी एेन,२०७५ डाउनलोड
स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया एेन, २०७५ डाउनलोड
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्वन्धी एेन,2075 डाउनलोड
प्रदेश न‌ं. ७ प्रदेश अाकस्मिक काेष एेन,२०७५ डाउनलोड
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) एेन, २०७५ डाउनलोड