सूचना

शिर्षक मिति
निजामती सेवा दिवस २०७६ मनाउने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु 2076-5-19
नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह, श्रेणी विहीन/ कार्यालय सहयोगी वा सो सरह पदका कर्मचारीहरुको पदस्थापना सम्बन्धि विवरण (निर्णय मिति २०७६।०५।११) 2076-5-11
समायोजन पत्रको निवेदन 2076-5-10
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धि (TOR) 2076-4-30
सुचि दर्ता सम्बन्धि सूचना 2076-4-30
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल विविध सेवा सहायक कम्प्युटर अपरेटर (सहायकस्तर चौथो) तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना सम्बन्धी विवरण 2076-4-17
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, अधिकृतस्तर छैठौ तहका कर्मचारीको पदस्थापना सम्बन्धि विवरण (मितिः- २०७६।०४।१२) 2076-4-16
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, सहायक (सहायकस्तर चौथों) कर्मचारीहरुको पदस्थापना सम्बन्धि विवरण (मितिः- २०७६।०४।१०) 2076-4-10
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन हुनु भएका नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क अधिकृत (अधिकृतस्तर छैठौँ) पदका कर्मचारीहरुको पदस्थापन (मिति २०७६।०४।०६ गते) 2076-4-6
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल विविध सेवा,प्रमुख शिक्षक(सहायक पाँचौं) कर्मचारीको पदस्थापना सम्बन्धि विवरण (मिति २०७६।०४।०१) 2076-4-1
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा,तथ्याङ्क अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौं) कर्मचारीको पदस्थापना सम्बन्धि विवरण (मिति २०७६।०४।०१) 2076-4-1
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल विविध सेवा,कम्प्युटर अपरेटर/कम्प्युटर अधिकृत (सहायक पाँचौं /छैठौं) कर्मचारीहरुको पदस्थापना सम्बन्धि विवरण (मिति २०७६।०४।०१) 2076-4-1
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह, श्रेणी विहिन पदका कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरुको पदस्थापना सम्बन्धि विवरण (मिति २०७६।०३।०५) 2076-3-5
बिद्युतीय बोलपत्र सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको सम्बन्धमा 2076-3-6
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह, श्रेणी विहिन पदका कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरुको पदस्थापना सम्बन्धि विवरण (मिति २०७६।०३।०५) 2076-3-5
विद्धुतीय वोलपत्र आह्वानको लागि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना 2076-2-22
बोलपत्र अस्वीकृत भएको सम्बन्धमा । 2076-2-21
मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद सम्बन्धी सूचना 2076-2-12
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2076-2-9
हल निर्माण गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 2076-2-8
जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना 2076-2-2
सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 2076-1-24
हल निर्माण गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 2076-1-19
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकाल ईन्जिनियरिङ्ग समूह, जलरल मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, ह.स.चा., श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको पदस्थापना 2076-1-17
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, तथ्यांक अधिकृत सातौ/अधिकृत छैटौ/ तथ्यांक सहायक पाचौं तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना 2076-1-17
विधुतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना 2076-1-12
बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । 2076-1-5
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक/अधिकृत, पाँचौ/छैठौँ तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापना 2075-12-28
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायाेजन भई आएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचाै तहका कर्मचारीहरुकाे पदस्थापना 2075-12-26
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका प्नशासन सेवा, लेखा सम‍ूह, सहायकस्तर, चौँथो तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापना 2075-12-25
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल विविध सेवा, कम्प्युटर अधिकृत छैठौँ/कम्प्युटर अपरेटर पाँचौ/सहायक कम्प्युटर अपरेटर चौँथो तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापना 2075-12-25
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका प्नशासन सेवा, लेखा सम‍ूह, सहायकस्तर, चौँथो/पाँचौ तहका कर्मचारीहरूको पद‍स्थापना 2075-12-22
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका प्रशासन सेवा, लेखा समूह,सहायक/ अधिकृतस्तर, पाँचौ/छैठौँ तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापना 2075-12-22
अधिकृतस्तर सातौँ/आठौँ प्रशासन समूह पदस्थापना 2075-12-18
अधिकृतस्तर लेखा समूह सातौँ/आठौँ पदस्थापना 2075-12-15
लेखा समूह अधिकृत स्तर सातौँ/आठौँ पदस्थापना 2075-12-10
अधिकृत स्तर सातौँ/आठौँ लेखा समूह पदस्थापना 2075-12-6
अधिकृत प्रशासन सातौँ/आठौँ पदस्थापना 2075-11-30
सुदूरपश्चिम प्रदेश मातहतका निकायहरुको तह अनुसार दरबन्दी बिवरण । 2075-12-18
समायोजन भई आएका कर्मचारीहरूको पदस्थापनाका लागि निवेदन पेश गर्ने बारेको सूचना(पुन: प्रकाशित) 2075-12-15