सूचना

शिर्षक मिति
जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना 2076-2-2
सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 2076-1-24
हल निर्माण गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 2076-1-19
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकाल ईन्जिनियरिङ्ग समूह, जलरल मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, ह.स.चा., श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको पदस्थापना 2076-1-17
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, तथ्यांक अधिकृत सातौ/अधिकृत छैटौ/ तथ्यांक सहायक पाचौं तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना 2076-1-17
विधुतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना 2076-1-12
बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । 2076-1-5
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक/अधिकृत, पाँचौ/छैठौँ तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापना 2075-12-28
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायाेजन भई आएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचाै तहका कर्मचारीहरुकाे पदस्थापना 2075-12-26
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका प्नशासन सेवा, लेखा सम‍ूह, सहायकस्तर, चौँथो तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापना 2075-12-25
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल विविध सेवा, कम्प्युटर अधिकृत छैठौँ/कम्प्युटर अपरेटर पाँचौ/सहायक कम्प्युटर अपरेटर चौँथो तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापना 2075-12-25
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका प्नशासन सेवा, लेखा सम‍ूह, सहायकस्तर, चौँथो/पाँचौ तहका कर्मचारीहरूको पद‍स्थापना 2075-12-22
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई आएका प्रशासन सेवा, लेखा समूह,सहायक/ अधिकृतस्तर, पाँचौ/छैठौँ तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापना 2075-12-22
अधिकृतस्तर सातौँ/आठौँ प्रशासन समूह पदस्थापना 2075-12-18
अधिकृतस्तर लेखा समूह सातौँ/आठौँ पदस्थापना 2075-12-15
लेखा समूह अधिकृत स्तर सातौँ/आठौँ पदस्थापना 2075-12-10
अधिकृत स्तर सातौँ/आठौँ लेखा समूह पदस्थापना 2075-12-6
अधिकृत प्रशासन सातौँ/आठौँ पदस्थापना 2075-11-30
सुदूरपश्चिम प्रदेश मातहतका निकायहरुको तह अनुसार दरबन्दी बिवरण । 2075-12-18
समायोजन भई आएका कर्मचारीहरूको पदस्थापनाका लागि निवेदन पेश गर्ने बारेको सूचना(पुन: प्रकाशित) 2075-12-15
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको प्रदेश अनुसारको दरबन्दी(महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्धारा प्रकाशित) 2075-12-14
प्रदेशमा कायम रहेको कार्यालय, पद तथा दरबन्दी विवरण(संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा प्रकाशित) 2075-12-14
निवेदकको नाममा जारी गरिएको सूचना । 2075-10-10
मन्त्रीपरिषद्का पदाधिकारी, स्वकीय सचिवालयका कमर्चारीहरु तथा सुरक्षार्मीहरुकाे भ्रमण खर्च विवरण 2075-10-9
२०७५ पाैष महिना सम्मकाे खर्चकाे विवरण 2075-10-7
सूचना दिईएकाे बारे । 2075-10-3
२०७५ म‌ंसिर महिना सम्मकाे खर्चकाे विवरण 2075-9-16
२०७५ साल श्रावण देखि २०७५ मंसिर मसान्त सम्मको मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीहरुको भ्रमण खर्च विवरण हवाई भाडा समेत 2075-9-14
प्रदेश समन्वय परिषद् वैठक 2075-6-14
हेलो सिएम कार्यविधि सम्बन्धी सूचना 2075-6-11
अँटवारी पर्वको सार्वजनिक विदा 2075-5-28