प्रकाशन

शिर्षक
सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्षको अवधिमा हासिल भएका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु
स्वतः प्रकाशन (सूचनाको हक) २०७६ मंसिर
तहगत तलव सम्बन्धि परिपत्र
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आ.व.२०७६/०७७ का लागि प्रदेश सभा समक्ष २०७६।०२।१९ मा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
सुदूरपश्चिम प्रदेश मातहतका निकायहरुको तह अनुसार दरबन्दी बिवरण ।
प्रदेशमा कायम रहेको कार्यालय, पद तथा दरबन्दी विवरण(संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा प्रकाशित)
नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको प्रदेश अनुसारको दरबन्दी(महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्धारा प्रकाशित)
प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष अवधिकाे प्रमुख उपलब्धीहरु
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
प्रदेश नं.७ को आ.व.२०७५/०७६ कालागि प्रदेश सभा समक्ष २०७५।२।२६मा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
मिति २०७४।१२।२८ गते प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम