Downloads

S.N. Title
1. सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे सार्वजनिक निकायकाे बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५
2. मुख्यममन्त्री र मन्त्रीकाे पारिश्रमक तथा सुविधा सम्बन्धी एेन ।
3. प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५
4. विनियाेजन एेन, २०७५
5. गाउँ सभा र नगर सभा (कार्यसंचालन) एेन, २०७५
6. स्थानीय तहलाइ वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको एेन, २०७५
7. जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्वन्धी एेन,२०७५
8. प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एेन, २०७५
9. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वनधी एेन,२०७५
10. स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया एेन, २०७५
11. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्वन्धी एेन,2075
12. प्रदेश न‌ं. ७ प्रदेश अाकस्मिक काेष एेन,२०७५
13. सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) एेन, २०७५
14. प्रदेश नम्बर ७, प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदका सदश्यहरुको आचारसंहिता, २०७४
15. प्रदेश न. ७ को प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली,२०७४
16. प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४
17. प्रदेश नं. ७ को “हेलो सिएम” कक्ष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५